Egyelőre Budapesten elérhető a szolgáltatásunk, iratkozzon fel, és értesítjük, amint vidéki temetőkben is elérhető lesz a sírgondozás.

Adatkezelési Tájékoztató

A Kynigo Kft. a személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban „GDPR”) és egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő módon kezeli.

1. Adatkezelő adatai:

Név: Kynigo Kft.
Adatvédelmi tisztviselő: Tálas Edit
Székhely: 1223 Budapest, Kenderike utca 7-9
Cégjegyzékszám: 01-09-379292
Adószám: 29022360-1-43
Telefonszám: 06 30 930 6420
E-mail: kynigo@kynigo.hu

2. Adatkezelés célja:

tájékoztatás

3. Az adatkezelés jogalapja/jogszerűsége:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján
érintett önkéntes hozzájárulása

4. Az érintettek körének meghatározása:

minden természetes személy, aki az adatkezelő
híreiről, szolgáltatásairól, eseményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

5. A kezelt adatok kategóriái, céljai:

 • kategória cél
 • név azonosítás
 • e-mail cím kapcsolattartás

6. Adatkezelés megfogalmazása:

a hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja az érintett teljes körű általános tájékoztatása az adatkezelő híreiről, eseményeiről,
szolgáltatásairól, azok változásairól, illetve új szolgáltatások bevezetéséről.

7. Adatkezelés időtartama:

a megadott személyes adatokat addig tároljuk, amíg a feliratkozó érintett nem kéri azok törlését. A hírlevélre feliratkozót megilleti a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonható a hírlevél alján található linken, valamint az 1. pontban megadott e-mail címre elektronikusan, vagy postai úton a székhelyre megküldött törlési kérelem útján.

8. Adatkezelés módja:

papír alapon, elektronikusan.

9. Szervezési és technikai intézkedések elvégzése az adatok védelme érdekében:

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat,
amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából
fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő
belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges
adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés
  védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok vírus elleni védelméről (vírusvédelem).

10. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás:

nincs.

11. Simple Pay adattovábbítási nyilatkozat:

Kereskedő cégneve: Kynigo Kft.
Székhelye: 1223 Budapest, Kenderike utca 7-9.
Fizetési Elfogadóhely webcíme: https://apoltsir.hu
Kereskedő által továbbított adatok megnevezése: név, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím, megrendelt szolgáltatás(ok) 

Tudomásul veszem, hogy a Kynigo Kft. (1223 Budapest, Kenderike utca 7-9.) adatkezelő által a https://apoltsir.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím, megrendelt szolgáltatás(ok)  

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

12. Érintetti jogok:

 • hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
  adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
 • helyesbítés joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Budapesti Temetkezési Intézet Nonprofit Zrt. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó
  pontatlan személyes adatokat, vagy kérje azok kiegészítését.
 • törlés és elfeledtetés joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Budapesti Temetkezési Intézet Nonprofit Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre
  vonatkozó személyes adatokat, Társaságunk pedig köteles arra, hogy személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
   gyűjtötték, vagy más módon kezelték,
  • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az
   adatkezelésnek nincs más jogalapja,
  • személyes adatokat jogellenesen kezelték,
  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
   előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
  • Ha nem lehetséges egy adat törlése, azt az adatot Adatkezelő zárolni fogja.
   Az adatokat nem lehet törölni, ha az adatkezelés jogszabályi kötelezettség vagy
   közérdekből adatkezelőre ruházott jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
   végrehajtása céljából szükséges.
 • zároláshoz/korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az
  adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
  időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
  személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
  azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
  de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
  védelméhez,
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az
  időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos
  indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével
  csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
  érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak
  védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet
  kezelni.
  Érintett a jogainak érvényesítésével kapcsolatos kérelmét írásban, az 1. pontban megjelölt
  elérhetőségeken nyújthatja be.

13. Jogérvényesítés:

Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz
vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a
következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: 06- 1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

Jelen tájékoztató folyamatosan elérhető a www.apoltsir.hu oldalon, valamint papír alapon az adatkezelő székhelyén.